Get to know Gymfed

Op zaterdag 5 september werd tijdens de Algemene Statutaire Jaarvergadering het nieuwe Gymfed-bestuursorgaan voor de komende beleidsperiode verkozen.

Het bestuursorgaan bestaat uit tien personen, aangevuld met de directieleden. De nieuwe bestuurders werden verkozen door de algemene vergadering van de Gymfed, waar de clubs deel van uitmaken. Een bestuurder is actief voor een beleidsperiode van 4 jaar. Naast vijf bestuurders werden eveneens een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter verkozen. Met de verkiezing werd afscheid genomen van voorzitter Gilbert Vercammen, ondervoorzitter Joanna Van Hooydonck en bestuurslid Danny De Cauwer. We bedanken hen voor hun jarenlange inzet voor onze federatie

Peter Frederickx - Voorzitter

Peter Frederickx neemt in deze beleidsperiode de fakkel als voorzitter over van Gilbert Vercammen. Gymfed is voor hem een federatie die over heel wat kennis beschikt om gymnastiek door heel Vlaanderen in de best mogelijke condities aan te bieden, samen met meer dan 300 clubs. De kernwaarden plezier, ethisch & eerlijk werken en kansen geven staan voor hem centraal. Goed opgeleide trainers en de ontwikkeling van (nieuwe) gymnastiekinfrastructuur zijn belangrijke pijlers voor Peter. Verder wil hij focussen op een nauw contact met de basis: de clubs, de trainers en waar mogelijk de sporters. Hij wil, samen met de andere leden van het bestuursorgaan, maximaal aanwezig zijn in het veld om de afstand tussen het bestuursorgaan en het werkveld zo klein mogelijk te houden om op deze manier het best passende beleid te voeren.

Paul Standaert – Ondervoorzitter

Paul Standaert zetelt sinds 2016 in het bestuursorgaan. Sinds 2020 neemt hij de taak van ondervoorzitter voor zijn rekening. In deze beleidsperiode wil hij focussen op een efficiënte ondersteuning van de clubs op de breedste domeinen, dit met het oog op een kwalitatief en veilig sportaanbod binnen de lokale structuren. Hierbij dient de federatie een sterke en ondersteunende rol te spelen voor de aangesloten clubs.

Peter Kopydlowski- Financieel beheerder

Sinds 2007 is huidig financieel beheerder Peter Kopydlowski actief binnen het Gymfed-bestuursorgaan. Het draait voor Peter allemaal rond een zo kwalitatief mogelijk aanbod bieden aan de sporters in Vlaanderen. De federatie dient de clubs te ondersteunen en de belangen van onze sport te verdedigen op verschillende niveaus. Als financieel beheerder focust Peter op een gezond evenwicht tussen een maximale dienstverlening aan de clubs en de ambitieuze doelstellingen van de topsportwerking, dit alles binnen een positief financieel kader.

Kurt Moens - Bestuurder

Sinds de fusie met de Rope Skipping-federatie in 2016 maakt Kurt Moens deel uit van het Gymfed-bestuursorgaan. De kernwaarden voor Kurt zijn een omgeving waar iedereen zich thuis voelt en zich op zijn eigen niveau verder kan ontwikkelen in alle disciplines. Een maximale ondersteuning van clubs en leden, nieuwe inkomsten genereren en blijven inzetten op internationale successen zijn voor Kurt de pijlers voor deze beleidsperiode.

Rosy Taeymans - Bestuurder

Als voorzitter van het Technisch Comité Acro bij de Internationale Gymnastiekfederatie maakt Rosy Taeymans sinds 2012 deel uit van het Gymfed-bestuursorgaan. De Gymfed is voor haar de organisatie die iedereen die bij onze sport betrokken is, ondersteunt. Rosy wil in de komende beleidsperiode de clubs een boost geven door onze sport, in al haar facetten, maximaal te promoten. Het opleiden en ondersteunen van trainers op alle niveaus, zowel op technisch vlak als daarbuiten, krijgt in de komende beleidsperiode haar aandacht.

Ilse Vanhoorelbeke- Bestuurder

Ilse Vanhoorelbeke vervoegt als nieuw lid het bestuursorgaan vanaf 2020. Ilse wil de visie van zoveel mogelijk clubs en disciplines vertegenwoordigen, waarbij ze een innovatief sportbestuur stimuleert en verbindend wil werken. Ze focust op een verdere professionalisering van de Gymfed, die ze blijvend op de kaart wil zetten als innovatieve organisatie.

Tom Vlaeminck - Bestuurder

Ook Tom Vlaeminck zetelt sinds 2020 in het bestuursorgaan. Tom wil focussen op de breedte van onze sport: gymnastiek is er voor iedereen, voor jong en minder jong, ongeacht het talent van de sporter. Het verkrijgen van meer waardering in de sportwereld en op de verschillende beleidsniveaus voor onze sport in al haar disciplines wordt een van zijn prioriteiten in de komende periode.

Lynn Van den Berghe - Bestuurder

Lynn Van den Berghe vervoegde in 2018 als nieuw bestuurslid het bestuursorgaan. Als federatie verenigt, versterkt en ondersteunt de Gymfed alle mensen met dezelfde passie. Een open communicatie, clubondersteuning, maximale promotie als breedtesport en topprestaties op internationaal niveau zijn voor haar belangrijke aspecten. Lynn wil haar bijdrage leveren aan de ontplooiing van een opleidingsprogramma waarbij sporters zich positief kunnen ontwikkelen in hun verschillende levensfasen.

Tom Van Hauwaert - Bestuurder

Sinds 2016 is bestuurder Tom Van Hauwaert actief binnen het Gymfed-bestuursorgaan, waar hij de clubs zo goed mogelijk wil vertegenwoordigen. Als kernwaarden wil hij voorzien in een maximale ondersteuning van de clubs, het begeleiden en faciliteren van competities en topsport, en de opleiding van trainers en bestuursleden. Hiernaast wil hij bijdragen aan de verwezenlijking van het nieuwe ledenbeheerprogramma.

Jimmy Van Moer - Bestuurder

Als lid van het bestuursorgaan sinds 2020 wil Jimmy Van Moer meehelpen aan de uitbouw van onze sport en de clubs hierbij maximaal ondersteunen. Concreet legt hij zijn focus op de verdere uitbouw van de administratieve begeleiding van de clubs, meer bepaald de uitwerking van een nieuw ledenbeheerprogramma.